Mehr über die Leben der Zeitzeugen

Kurzbiografien

zu den Interviews

Zinovy Goldberg

Vladimir Kachalov

Vladimir Katchalov

Anna Mikhajlova

Zinovy Goldberg

Zinovy Goldberg

Zinovy Goldberg

Alexander Nikiforov

Zinovy Goldberg

Ekaterina Kuznetsova

Zinovy Goldberg

Lev Kontorovitch

Vladimir Katchalov

Zinaida Spindler

Zinovy Goldberg

Isabella Shengeliya

Serafima Ayzenberg

Serafima Ayzenberg